ประชาสัมพันธ์ การรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลนาหนองไผ่

พิมพ์

 

ประชาสัมพันธ์รับลงทะเบียนผู้สูงอายุ เพื่อรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเทศบาลตำบลนาหนองไผ่

ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 - พฤศจิกายน 2563 และตั้งแต่เดือนมกราคม 2564 ถึงเดือนกันยายน 2564 เทศบาลตำบลนาหนองไผ่ ขอเชิญชวนที่มีอายุครบ 60 ปี

บริบูรณ์ ที่ยังไม่เคยลงทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และผู้สูงอายุที่จะมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ในปีงบประมาณ 2565 นับจนถึงวันที่ 1 กันยายน 2565 (เกิดก่อน

วันที่ 2 กันยายน 2505)   ที่มีคุณสมบัติ ดังนี้

     1) มีสัญชาติไทย

     2) มีภูมิลำเนาในเขตเทศบาลตำบลนาหนองไผ่ ตามทะเบียนบ้าน

     3) ผู้สูงอายุที่มีอายุครบ 60 ปี บริบูรณ์แล้ว ที่ยังไม่เคยลงทะเบียนมาก่อน

     4) ผู้สูงอายุที่จะมีอายุ ครบ 60 ปีบริบูรณ์ ในปีงบประมาณ 2565 ซึ่งนับอายุจนถึงวันที่ 1 กันยายน 2565 (เกิดก่อนวันที่ 2 กันยายน 2505) และผู้สูงอายุที่ย้ายภูมิลำเนา

เข้ามาอยู่ในพื้นที่ เทศบาลตำบลนาหนองไผ่ แต่ยังไม่ได้ยื่นลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

     5) ไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อย่างอื่นใดจากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่

(ก) ผู้รับเงินบำนาญ เบี้ยหวัด บำนาญพิเศษ หรือเงินอื่นใดในลักษณะเดียวกัน

(ข) ผู้สูงอายุที่อยู่ในสถานสงเคราะห์ของรัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

(ค) ผู้ได้รับเงินเดือน ค่าตอบแทน รายได้ประจำ หรือผลประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่น ที่รัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดให้เป็นประจำ

บุคคลตาม (ก) (ข) หรือ (ค) ไม่รวมถึง ผู้พิการหรือผู้ป่วยเอดส์ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น พ.ศ.2548 หรือผู้ที่ได้รับสวัสดิการอื่นตามมติคณะรัฐมนตรี

      ไปลงทะเบียนและยื่นคำขอเพื่อแสดงความจำนงขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุได้ตั้งแต่ เดือนตุลาคม 2563 - พฤศจิกายน 2563 และตั้งแต่เดือนมกราคม 2564 ถึงเดือนกันยายน 2564 ด้วยตัวเองหรือมอบหมายให้ผู้อื่นเป็นผู้ยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแทน โดยมีหลักฐานตามที่ราชการกำหนด ณ เทศบาลตำบลนาหนองไผ่ ในวันเวลาราชการ ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. เพื่อที่จะได้มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยยังชีพ

      โดยมีหลักฐานประกอบคำขอลงทะเบียนดังนี้

1. บัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่าย

2. ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน (ที่เป็นปัจจุบัน)

3. สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์   ประเภทออมทรัพย์ สาขาไพรขลา 

4. หนังสือมอบอำนาจ (กรณีมอบอำนาจให้ผู้อื่นมาแจ้งลงทะเบียนแทนพร้อมแนบเอกสารบัตรประชาชน/ทะเบียนบ้าน ทั้งผู้มอบและผู้รับมอบอำนาจมาด้วย) อย่างละ 1 ฉบับ

ยื่นแบบคำขอขึ้นทะเบียน ได้ที่ ที่เทศบาลตำบลนาหนองไผ่ งานสวัสดิการชุมชนและพัฒนาชุมชน สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 044-558937