มาตรการป้องกัน และลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของ COVID-19

พิมพ์

เทศบาลตำบลนาหนองไผ่

ดำเนินการตามนโยบายกระทรวงมหาดไทย ตามมาตรการป้องกัน และลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของ COVID-19

ทั้งนี้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีบทบาทในการดำเนินมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อเข้าสู่หมู่บ้าน/ชุมชน, มาตรการเฝ้าระวังโรคติดต่อภายในหมู่บ้าน/ชุมชน ไปจนถึงการป้องกันและเฝ้าระวังกลุ่มผู้สูงอายุในหมู่บ้าน/ชุมชน