แสดง # 
ชื่อ
-โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล. หมู่ที่ 17 บ้านโนนม่วย
-โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล. หมู่ที่ 16 บ้านกระเบื้องใต้
-โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล. หมู่ที่ 10 บ้านโนนตาล้าน
-โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล. หมู่ที่ 1 บ้านดู่นาหนองไผ่
-โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12 บ้านโนนอารัมย์
-โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมว่างท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 8 บ้านยางบ่อภิรมย์
-โครงการต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ สำนักงานเทศบาลตำบลนาหนองไผ่
โครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ประเภทยูเอสที ชนิด จืด ตรานมโรงเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1/2558
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 15 บ้านโนนตาด
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านบ่อแก