แสดง # 
ชื่อ
-โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านทิพย์นวด
-โครงการเสริมสร้างถนนดินผิวจราจรลงลูกรัง หมู่ที่ 8 บ้านยางบ่อภิรมย์
-โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล. หมู่ที่ 16 บ้านกระเบื้องใต้
-โครงการเสริมสร้างถนนดินผิวจราจรลงลูกรัง หมู่ที่ 16 บ้านกระเบื้องใต้
-โครงการเสริมสร้างถนนลงหินคลุก หมู่ที่ 18 บ้านโนนมะเขือ
-โครงการเสริมสร้างถนนดินผิวจราจรลงลูกรัง หมู่ที่ 11 บ้านโนนตาปัง
-โครงการถมดินที่สาธารณะหนองไฮ หมู่ที่ 1 บ้านดู่หนองไผ่
-โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล. หมู่ที่ 7 บ้านแคน
-โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านบ่อแก
-โครงการขุดลอกสระน้ำสาธารณะ หมู่ที่ 6 บ้านกระสัง