แสดง # 
ชื่อ
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 2 (คุ้มโนนอุสา) ปี 2559
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 5 บ้านทิพย์นวด ปี 2559
โครงการถมดินศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ 14 บ้านไทรงาม ปี 2559
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 15 บ้านโนนตาด ปี 2559
โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 9 ปี 2559
โครงการก่อสร้างถนนดินลงหินคลุก ม.15 บ้านโนนตาด ปี 2559
โครงการวางท่อระบายน้ำหมู่ 10 บ้านโนนตาล้าน ปี 2559
โครงการเสริมสร้างถนนดินผิวจราจรลงลูกรัง ม.16 บ้านกระเบื้องใต้ ปี 2559
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝาปิด คสล. ม. 17 บ้านโนนม่วย (1) ปี 2559
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝาปิด คสล. ม. 17 บ้านโนนม่วย ปี 2559