- โครงการขุดลอกสระน้ำ หมู่ที่ 15 บ้านโนนตาด

พิมพ์

โครงการขุดลอกสระน้ำ หมู่ที่ 15 บ้านโนนตาด
1.ตารางแสดงวงเงินประเมินที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง
2.บัญชีประมาณราคา แบบ ปร.4
3.สรุปบัญชีประมาณราคา แบบ ปร.5
ตามรายละเอียดที่แนบมา