โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านขวางโค้ง

พิมพ์

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านขวางโค้ง
1.ตารางแสดงวงเงินประเมินที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง
2.บัญชีประมาณราคา แบบ ปร.4
3.สรุปบัญชีประมาณราคา แบบ ปร.5

4.ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน

5.รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง

6.ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
ตามรายละเอียดที่แนบมา