-โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านแคน

พิมพ์

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านแคน
1.ตารางแสดงวงเงินประเมินที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง
2.บัญชีประมาณราคา แบบ ปร.4
3.สรุปบัญชีประมาณราคา แบบ ปร.5
ตามรายละเอียดที่แนบมา