ประกาศเทศบาลตำบลนาหนองไผ่ประกวดราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

พิมพ์
ประกวดราคาจ้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางชั้นพื้นทางดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ
(Para Soil Cement) ปิดผิวจราจรด้วย Asphaltic Concrete ถนนสาย บ้านโนนตาด หมู่ที่15 คุ้มโนนไผ่น้อย – 
คุ้มโนนฮัง ตำบลนาหนองไผ่ อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์