ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อจัดจ้างตามเทศบัญญัติ ประจำปีงบประมาณ2563 จำนวน 7 โครงการ

พิมพ์

1.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในหมู่บ้าน หมู่ที่3 บ้านกระเบื้อง

2.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในหมู่บ้าน หมู่ที่6 บ้านกระสัง

3.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในหมู่บ้าน หมู่ที่9 บ้านผักบุ้ง

4.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในหมู่บ้าน หมู่ที่11 บ้านโนนตาปัง

5.โครงการขุดลอกกั้นแนวเขตที่สาธารณะ หมู่ที่10 บ้านโนนตาล้าน

6.โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล. หมู่ที่14 บ้านไทรงาม

7.โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมถมดิน หมู่ที่17 บ้านโนนม่วย