เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ปี2563

พิมพ์

ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในหมู่บ้านบ่อแก (โนนอุตส่าห์) 2 ช่วง  (ตามแบบที่เทศบาลตำบลนาหนองไผ่กำหนด)