-สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างภายในเทศบาลตำบลนาหนองไผ่ 3 โครงการ

พิมพ์

เทศบาลตำบลนาหนองไผ่ อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์ มีความประสงค์ดำเนินการสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างก่อสร้างภายในเขตเทศบาลตำบลนาหนองไผ่ ตามงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2558   จำนวน 3 โครงการ ดังนี้ 

 

1. โครงการก่อสร้างลานกีฬาคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 บ้านโนนตาล้าน ตำบลนาหนองไผ่ อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์  
2. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านบ่อแก ตำบลนาหนองไผ่ อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์   
3. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านยางบ่อภิรมย์ ตำบลนาหนองไผ่ อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์