-ประกาศ สอบราคาจ้างเหมา 3 โครงการ

พิมพ์

ประกาศเทศบาลตำบลนาหนองไผ่

เรื่อง  สอบราคาจ้างเหมา 3 โครงการ
-โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านแคน 
-โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านขวาวโค้ง
-โครงการขุดลอกสระน้ำ หมู่ที่ 15 บ้านโนนตาด