โครงการซ่อมสร้างผิวทาง Para Cape Seal

พิมพ์

ประกาศเทศบาลตำบลนาหนองไผ่

เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการซ่อมสร้างผิวทาง Para Cape Seal
(โดยวิธี Pavement In – Place Recycling) บ้านโนนตาด หมู่15 
เทศบาลตำบลนาหนองไผ่  อำเภอชุมพลบุรี  จังหวัดสุรินทร์  ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

  ด้วย เทศบาลตำบลนาหนองไผ่ มีความประสงค์จะดำเนินการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โครงการซ่อมสร้างผิวทาง Para Cape Seal (โดยวิธี Pavement In – Place Recycling) 

บ้านโนนตาด หมู่ 15 ตำบลนาหนองไผ่ กว้าง 6 เมตร ยาว 735 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลนาหนองไผ่กำหนด งบประมาณทั้งสิ้น  จำนวน   2,890,000.-  บาท  (สองล้านแปดแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน)  

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้

ตามไฟล์ที่แนบมานี้