สมาชิกสภาเทศบาล

พิมพ์

 

 

 

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาหนองไผ่

 

นายเพอ บุญเลิศ
ประธานสภาเทศบาล

 

 
 

นางบุญมี กล้าวิเศษ
รองประธานสภาเทศบาล

 

 

นายทรงคาร ยันต์ทอง
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1

 

นางสาวชลฎา สร้อยแสง
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1

นายสงวน สุขแก้ว
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1

 

นายอุดม ยอดพรหม
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1

 

 

นางสมาน ยุวรานุกูล
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2

 

นางบัวพา บุญพอก
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2

นายเพลิน เข็มเพชร
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2

นายไพโรจน์ บุญเปรี่ยม
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2

นายเบุญชัย สุทธิโส
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2

นายจิน บุญพอก
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2