วิสัยทัศน์และพันธกิจ

พิมพ์

วิสัยทัศน์การพัฒนาของเทศบาลตำบลนาหนองไผ่


  “   มีแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรอย่างพอเพียง พร้อมระบบโครงสร้างพื้นฐาน ประชาชนมีคุณภาพชีวิต
ที่ดี   ประเพณีวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมคงอยู่ เคียงคู่การบริหารตามหลักธรรมาภิบาล”

พันธกิจ

  1. ส่งเสริมคุณภาพชีวิตประชาชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

  2. ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านการเกษตรผลิตภัณฑ์ชุมชน

  3. ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยววิถีสุริทร์

  4. ส่งเสริมการบริหารทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม