สภาพข้อมูลทั่วไป

พิมพ์

 

ที่ตั้ง

 องค์การบริหารส่วนตำบลนาหนองไผ่  ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 ตำบลนาหนองไผ่  อำเภอชุมพลบุรี  จังหวัดสุรินทร์ระยะห่างจากอำเภอชุมพลบุรี 9 กิโลเมตร

 

อาณาเขต

องค์การบริหารส่วนตำบลนาหนองไผ่   มีเนื้อที่ประมาณ 104  ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 65,000 ไร่

ทิศเหนือติดต่อกับตำบลดงครั่งใหญ่และตำบลทุ่งทอง  อำเภอเกษตรวิสัย   จังหวัดร้อยเอ็ด

ทิศใต้  ติดต่อกับตำบลกระโพ  อำเภอท่าตูม  จังหวัดสุรินทร์

ทิศตะวันออกติดต่อกับตำบลไพลขลา และตำบลหนองเรือ อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์

ทิศตะวันตกติดต่อกับตำบลชุมพลบุรี  อำเภอชุมพลบุรี  จังหวัดสุรินทร์

 

ลักษณะภูมิประเทศ

      ลักษณะภูมิประเทศขององค์การบริหารส่วนตำบลนาหนองไผ่  เป็นที่ราบลุ่ม  อยู่ในเขตพื้นที่ทุ่งกุลาร้องให้  โดยมีแหล่งน้ำที่สำคัญได้แก่  แม่น้ำมูล  ได้ไหลผ่านทางด้านทิศใต้ของตำบล ซึ่งเป็นแนวเขตระหว่างตำบลนาหนองไผ่กับตำบลกระโพ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์  และทิศเหนือมีลำพลับพลา ไหลผ่าน  ซึ่งเป็นแนวเขตระหว่างตำบลนาหนองไผ่กับตำบลดงครั่งใหญ่ และตำบลทุ่งทอง  อำเภอเกษตรวิสัย  จังหวัดร้อยเอ็ด 

 

เขตการปกครอง

สภาพทางสังคม

  โครงสร้างประชากร  ตำบลนาหนองไผ่  มีเนื้อที่ทั้งหมด   104  ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ  65,000 ไร่  มีจำนวน 19หมู่บ้านดังนี้